عایق پشم سنگ مهارکننده دما در محیط

نصب عایق پشم سنگ در ساختمان و کارخانه ها و عایق کاری قسمت های مختلف مانند دیوارها، سقف و کف ساختمان باعث می شود که مصرف سوخت و هزینه های ناشی از آن تا 50% کاهش یابد. بسته به نوع مصالحی که در ساختمان استفاده می شود و چگونگی قرار گیری اجزای خارجی ساختمان نسبت به محیط. میزان تبادل حرارت بین ساختمان و محیط بیرون ازساختمان متفاوت است. عایق پشم سنگ در میزان تبادل حرارت بین ساختمان و محیط بیروی دارد و باعث کاهش این تبادل حرارت و خروج گرما در زمستان و یا ورود ان در تابستان می شود. از دیگر استفاده عایق پشم سنگ میتوان به کارگیری ان در ساختمان های مسکونی و تجاری و اداری در استان های سرد سیر و گرم سیر اشاره کرد . عایق پشم سنگ بسیار کمک میکند به نگهداری دمای مطلوب در محیط.