استفاده از پشم سنگ در صنعت ساختمان

براساس قوانین ملی ساختمان عایقکاری جز لاینفک صنعت ساختمان سازی به شمار می اید.عایق کاری جداره های خارجی ساختمان بین 25 تا 55 درصد از اتلاف انرژی جلوگیری میکند. بهترین زمان برای بکار بردن عایق پشم سنگ در ساختمان در زمان دیوار کشی و در هنگام ساخت می باشد که بسیار راحت تر و با هزینه کمتری نسبت به ساختمان های احداث شده میباشد. میتوان عایق پشم سنگ راضمن اجرای نمای ساختمان انجام داد. اجرای عایق پشم سنگ در ساختمان نیاز به سازه چوبی یا فلزی دارد که عایق بین انها قرار میگیرد و نمای ساختمان به روی ان اجرا میشود. اجرای عایق پشم سنگ در دیوارهای ساختمان از داخل و خارج و اجرای عایق پشم سنگ در بام از داخل یا خارج و کار گذاشتن عایق پشم سنگ در کف از مهمترین فضاهای کاربردی عایق پشم سنگ در ساختمان است.